Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Historia w datach - rocznik sulechowski


ok. X w. - Ziemia Sulechowska weszła w skład państwa Polan , stając się jedną z rubieży części piastowskiej monarchii na zachodzie.

1258-1268 - Henryk III Głogowski lokuje miasto Sulechów (wg. Wedekinda)

ok. 1300 r. – wzniesienie kościoła parafialnego.

1304 r. – Sulechów posiada już mury miejskie i zamek.

09 grudnia 1309 r. – śmierć Henryka III Głogowskiego.

10 sierpnia 1319 r. – książęta głogowscy Henryk i Przemko zawarli układ z margrabią brandenburskim Waldemarem, który zwraca zastawiony Żagań i Krosno Odrzańskie. Głogowczycy przekazują sporne terytoria z Sulechowem, Trzcielem, Świebodzinem i Lubrzą

1320 r. – Sulechów siedzibą dystryktu.

11 stycznia 1331 r. – śmierć Przemka.

1342 r. – Henryk V Żelazny obejmuje rządy w księstwie. Książę włada Żaganiem, Krosnem Odrzańskim, Świebodzinem, Sulechowem, Kożuchowem, Szprotawą, Zieloną Górą oraz połową Góry Śląskiej.

23 listopada 1343 r. – hołd lenny w Pradze Henryka V Żelaznego złożony Luksemburczykowi.

07 czerwca 1344 r. – Henryk V Żelazny składa hołd lenny Janowi Luksemburskiemu królowi Czech.

08 kwietnia 1369 r. – śmierć Henryka V Żelaznego. Wspólne rządy Henryka VI Seniora, Henryka VII Rumpolda i Henryka VIII Wróbla.

1378 r. – podział księstwa. Henryk VIII Wróbel otrzymał Kożuchów, Nowe Miasteczko, Szprotawę, Przemków, Zieloną Górę, Sławę Śląską i Sulechów.

1393 – 1394 – bezpotomna śmierć braci ??, księstwo zjednoczone przez Henryka VIII Wróbla.

14 marca 1397 r. – zgon Henryka VIII w wyniku zadania śmiertelnej rany na turnieju rycerskim.

1398 r. – w Sulechowie funkcjonuje szkoła

1418 r. - szkoła parafialna, prowadzona przez altarzystę kościoła kolegiackiego w Głogowie, Franciszka z Sulechowa, uczy pisania i czytania.

1471 r. – Henryk XI głogowski wystawia dokument dotyczący spornych pastwisk między Sulechowem i Krężołami.

09 lipca1472 r. – zapis z Köln nad Sprewą (obecnie Berlin) mówiący o tym, że Barbara po śmierci Henryka XI otrzyma Kożuchów, Sulechów z zamkiem i Zieloną Górę.

11 października 1472 r. – formalne małżeństwo Henryka XI z ośmioletnią Barbarą w Berlinie.

12 października 1472 r. – zapis sporządzony w Berlinie mówiący, że w przypadku śmierci Henryka XI, bez męskiego potomka, całe władztwo głogowskie przypadnie córce margrabiego brandenburskiego Albrechta Achillesa.

22 lutegi 1476 r. – bezpotomna śmierć Henryka XI.

1476 - 1482 - wojna sukcesyjna głogowska, w której uczestniczą król Węgier Maciej Korwin, elektor Brandenburgii Albrecht Achilles, król Czech Władysław Jagiellończyk i Jan II Żagański.

Koniec listopada 1476 r. – Jan II siłą podporządkowuje sobie Szprotawę , Kożuchów, Zieloną Górę i Sulechów.

1477 r. – obsadzenie przez margrabię (elektora) wojskami czeskimi Sulechowa i Świebodzina.

Sierpień 1447 r. – ponowne obsadzenie Sulechowa przez Jana II.

1479 r. – elektor. Domaga się 60 tys. florenów oraz w zastaw Krosno, Sulechów i Świebodzin.

- w Ołomuńcu postanowiono wypłacić Barbarze 50 tys. florenów oraz oddać w zastaw Sulechów, Świebodzin, Bobrowice.

20 września 1482 r. – podpisanie w Kamieńcu Ząbkowickim (Łużyce) traktatu kończącego wojnę sukcesyjną z Brandenburgią. Wdowa Barbara otrzymała m.in. Sulechów, Krosno Odrzańskie, Lubsko i Bobrowice.

1486 r. - osadzenie nową załogą urzędu zamkowego (Burgamt) w Sulechowie z Balthasarem von Löben na czele.

1488 r. - wielka przebudowa sulechowskiej fary.

1490 r. - Sulechowem włada Kasper von Kracht.

1499 r. - trzej braci Unruh z Klępska składają hołd lenny nowemu władcy. Kurfurst Joachim I i margrabia Albrecht Hohenzollern potwierdzają rycerstwu sulechowskiemu (Czulchische Mann) złożenie hołdu.

1510 r. - Johann z Białymi Oczami kupił połowę majatku Mozów.

1515 r. - elektor odbywa wielką podróż inspekcyjną, wydaje specjalne zarządzenie dla Sulechowa i Krosna - na tej podstawie magistrat liczy 16 osób - tj. 4 burmistrzów (wybierany co roku)oraz 12 ławników.

1521 - 1565 r. - Ladislaus Kalckreuth włada Głoguszem.

1522 r. - synod duchowieństwa luterańskiego w Kostrzyniu, w którym biora udział duchowni z Sulechowa.

1523 r. - władze miejskie kupują po św. Marcinie młyn na pastwisku (Heidemühle) od Christopha von Löben z Pałcka, który przerobiono na folusz.

1526 r. - miasto cierpi z powodu kwaterunku wojsk armii Mansfelda.

1527 r. - proboszcz, syn burmistrza,luteranin Piotr Grimm - w Zielone Świątki wygłasza kazanie krytykujące papiestwo i kościół.

10 stycznia 1529 r. - pojawienie się o godz. 22.00 komety nad Sulechowem.

11 lipca 1535 r. - zmarł elektor brandenburski Joachim I podział Marchii Brandenburskiej. Elektorat wraz z Brandenburgią otrzymał jego starszy syn Joachim II Hektor, młodszy Jan (Hans) Nową Marchię wraz z ziemią torzymską (Sternberg) i chociebuską (Cottbus), zastawami śląskimi ziemią krośnieńską, sulechowską i lubuską (Sommerfeld).

1533 r. - Asmus von Troschke posiadaczem folwarków w Kruszynie i Okuninie.

ok. 1534 r. - śmierć właściciela Mozowa Georga von Knobelsdorffa, majątek przejmuje jego syn Hans.

1536 r. - wykupienie przez radę miejską ogrodów z rąk duchowieństwa. Utworzenie w mieście terenowego urzędu tzw. amt, zarządzającego dobrami będącymi w bezpośrednim posiadaniu margrabiego Jana z Kostrzynia, podległego Urzędowi Kamery (Amtskammer). "Zalegalizowano" działalność Petera Grimma w Sulechowie.

1539 r. - Franz Neumann otrzymuje od Jana z Kostrzynia majątek w Mozowie.

1540 r. - potwierdzenie prawa saskiego w okręgu sulechowskim przez Hansa Hohenzollerna. Wprowadzenie zakazu wypasu w lasach i ustalenie jednolitego wynagrodzenia dla pasterzy. Część dóbr Mozowskich otrzymuje Kasper von Knobelsdorff i ojczym Sebastian.

1541 r. - potwierdzenie przez margrabiego Johanna dawnego nadania Jana II Żagańskiego użytkowania łąk po drugiej stronie Odry i wypasu w lasach nadodrzańskich.

1542 r. - władze miasta otrzymują przywilej na cło wwozowe w wysokości 4 fenigów od kamienia wełny, szefla zboża lub konia.

1543 r. - pierwsze zgromadzenia (zjazd szlachty)szlachty okręgu sulechowskiego w Sulechowie, któremu przewodniczył amtmann. Nowym amtmannem został przedstawiciel sulechowskiej szlachty Melchior von Löben

1545 r. - Heintze von Unruh z Krausche zostaje amtmannem.

1548 r. - dziedzic folwarku w Kalsku, Hans von Löben nowym rządcą zamkowym.

1550 r. - folwark dolny w Bukowie w posiadaniu Hansa von Unruh. Buków zamieszkują rodziny: von Unruh, von Kalckreuth, Sack, Mostischen i von Schenkendorff.

1551 r. - o godz. 8 rano odbywał się nowy jarmark.

27 kwietnia 1557 r. - na ulicy Różanej wybucha pożar i całkowicie niszczy miasto. Po pożarze na kilka lat zaprzestano organizowania jarmarków wełnianych.

1560 r. - morowe powietrze, umiera 487 osób, liczba mieszkańców miasta zmniejsza się o ok. 10%. Margrabia Jan wydaje specjalne statuty miejskie przyjęte przez burmistrza i radę miejską. Wprowadzenie przez Jana z Kostrzynia tzw. "Przywileju wiejskiego" w okręgu krośnieńskim i sulechowskim.

1562 r. - budowa wieży kościoła farnego od południowej strony, w wieżę wmurowano wykonaną z kamienia twarz margrabiego Jan z Kostrzynia.

1566 - 1573 - folwarkiem górnym w Bukowie włada wdowa po Ladislausie von Kalckruthcie, Margarethe z domu Döberschutz.

1570 r. - zwołanie Zgromadzenia Dziedziców Powiatu Sulechowskiego, przewodniczącym zgromadzenia był syn von Knobelsdorffa, Georg jako przedstawiciel szlachty sulechowskiej. Sulechowska szlachta zebrana pod przewodnictwem Knobelsdorffa ujednolica system miar i wag.

7 listopada 1570 r. - Ewa von Bornstädt z Kalska wychodzi za mąż za starostę świebodzińskiego Maksymiliana von Knobelsdorffa.

13 stycznia 1571 r. - śmierć margrabiego Jana (Hansa) z Kostrzynia rządy objęła wdowa Katarzyna (zm. 1574 r.) - m.in. nad Sulechowem i Krosnem Odrzańskim. Jan Jerzy przejmuje władzę nad Nowa Marchią, zawieszenie sekularyzacji zakonu joanitów.

1572 r. - wypędzenie Żydów z Brandenburgii. Ograniczenie pańszczyzny przez kurfursta Johanna Georga do dwóch dni w tygodniu.

1573 r. - Sulechów liczył ok. 4.000 osób, małżeństwa zawarło 40 par, urodziło się 131 dzieci, w tym 5 nieślubnych, zmarło 108 osób.

1573 - 1599 - folwarkiem górnym w Bukowie włada Wilhelm von Kalckreuth, syn Ladislausa i Margarethe z domu Döberschutz.

1574 r. - zjazd szlachty sulechowskiej. Śmierć wdowy Katarzyny, okręg sulechowski przejmuje następca Joachima II, Jan Jerzy. Nikolaus von Tschernowitz amtmannem.

1575 r. - potwierdzenie przywilejów dotyczących burmistrza i rady miejskiej przez elektora Jana Jerzego, m.in. na browary i winnice w piwnicach ratusza.

1578 r. - śmierć Sebastiana von Kalckreutha właściciela folwarku w Pomorsku.

1579 r. - amtmannem, z woli elektora Johana Georga, zostaje Johann Adam z Sulęcina (von Zielentzig).

1580 r. - amtmann z Krosna, hrabia Bothe von Rheinstein und Blankenburg otrzymuje dochody z amtu w Sulechowie, otrzymał je od kurfursta Johanna Georga.

1583 r. - Christoph Kalckreuth dziedzicem folwarku w Pomorsku.

1587 r. - śmierć ostatniej zakonnicy katolickiej w Sulechowie.

1587 r. - w Sulechowie powstaje apteka „Pod Lwem” (na podst. przywileju rady miejskiej).

1588 r. - elektor Jan Jerzy wydaje przywilej dla Bractwa Strzeleckiego.

1590 - 1612 - rektorem szkoły w Sulechowie jest Kasper Irmisch.

7 stycznia 1592 r. - ostatnie zgromadzenie szlachty sulechowskiej, nazwane jako Landesstände, przewodniczył mu Hieronimus von Briesen. Obecnych było siedemnastu przedstawicieli sulechowskich rodów szlacheckich. Posiadacz Mozowa Assmann von Knobelsdorff reprezentuje ród na sejmiku szlachty w Sulechowie.

1596 r. - założono bibliotekę w jednym z pomieszczeń wieży kościoła farnego.

1597 r. - sulechowska młodzież szkolna wystawiła na ratuszu sztukę pt. "Porwanie książąt saksońskich Ernsta i Albrechta"

1598 r. - przebudowa zamku przez księżną Elżbietę Brandenburską.

1600 r. - w mieście grasuje zaraza, zmarło 437 osób, w tym burmistrz Jan Adam.

10 sierpnia 1600 r. - poświęcono nowo wybudowaną szkołę miejską, rektorem jest Kasper Irmisch z Krosna.

1602 r. - Sulechów posiada 1099 łanów ziemi. (1 łan nowomarchijski = ok. 15 - 17 ha = 30 mórg).

1606 r. - założono folwark na wykarczowanym obszarze pod miastem.

1606 r. - przez pięć dni na sulechowskim zamku przebywała wdowa po elektorze Elżbieta Charlotta (31 maja spotkała się z burmistrzem Johanem Opitz, burmistrzem Johannem Weberschken oraz syndykiem Andrea Blümingiem).

1607 r. - powieszono trzech złoczyńców, ścięto młynarza za zdradę małżeńską (właściciela wiatraka).

17 sierpnia 1609 r. - o godz. 5 rano piorun uderza w stodołę Michała Mahnen, która zapala się, drugi raz piorun uderza i zapala wieżę kościoła farnego - na szczęście ogień po pewnym czasie gaśnie.

26 lipca 1611 r. - poświęcenie kościoła św. Anny.

1613 r. - uznanie luteraliznu i kalwinizmu za równoprawne.

1618 - 1648 r. - wojna trzydziestoletnia.

1619 r. - szefel żyta kosztuje 8 talarów.

12 lutego 1620 r. - do Sulechowa przybywa wojsko cesarskie, utworzony garnizon składał się ze 100 jeźdźców i 200 piechurów (miesięczny koszt utrzymania 21.000 talarów).

20 maja 1620 r. - w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem w domu siodlarza Jana Vorkellera wybucha pożar, w ciągu kilku godzin płonie 50 domów, 9 zabudowań chłopskich i 42 stodoły.

luty 1620 r. - zjawienie się wojsk Albrechta Wallensteina (koszt utrzymania przez miasto 777 guldenów).

7 czerwca 1624 r. - nadzorcą kościelnej biblioteki został M. Stephano Hollsteiner, za co otrzymywał 2 szefle owsa na rok.

22 października 1627 r. - do miasta przybywa kolejny oddział 300 ludzi pułkownika Perschiego, który przebywa tu do 21 kwietnia 1628 r.

luty 1628 r. - wybucha straszliwa zaraza, która zaczęła się w domu sukiennika Marcina Vierecka przy ulicy Woźnej (Büttelgasse), umiera 550 osób, mieszczanie uciekają z miasta.

1628 r. - przybycie nowych oddziałów wojska do Sulechowa, ginie zabity przez żołnierzy syn burmistrza, dowódca straży miejskiej Krystian Jencz, podczas tłumienia wybryków żołnierzy (od dwóch kul).

1629 r. - do miasta ściąga kolejna liczna grupa żołnierzy i gawiedzi podążająca na Pomorze.

14 października 1633 r. - o godzinie 16.00 na ulicy Różanej wybucha w mieście pożar, zniszczone zostało całe miasto, ocalały tylko - kościół, szkoła, młyn, ratusz i trzy kamienice.

1633 - 1635 - w wyniku epidemii dżumy prawie cała gmina sulechowskich protestantów przenosi się do Międzyrzecza.

1640 r. - po śmierci elektora Jerzego Wilhelma w Sulechowie i Krośnie rezyduje wdowa po elektorze Elżbieta Charlotta. Miasta te stają się ponownie stałą rezydencją wdowy po elektorze, Elżbiety Charlotty.

1644 r. - elektor w Sulechowie, inspekcja szańców szwedzkich nad Odrą w Głuchowie.

1646 r. - wznowienie zawodów strzeleckich Bractwa Kurkowego, jeden z członków bractwa zabija przez nieostrożność 12- letniego syna burmistrza o nazwisku Kalisz.

1647 r. - nowe poświadczenie przywilejów dla cechu szewców.

1648 r. - Sulechów liczy ok. 1500 mieszkańców, ochrzczono 89 dzieci, zawarło związek małżeński 25 par, zmarły 64 osoby.

1650 r. - Fryderyk Wilhelm I nadaje miastu przywilej na nowy jarmark, we środę po Wniebowstąpieniu Marii Panny.

1653 r. - kupno młyna przez braci Baltazara i Krzysztofa von Löben.

1654 r. - powstał kościół nadgraniczny w Cigacickim Lesie. Na jego budowę Wenzel Rudolph von Stensch otrzymał koncesję od Elżbiety Charlotty von Brandenburg.

1661 r. - z inicjatywy wdowy po elektorze rada miejska podnosi uposażenie dla burmistrza i rajców; burmistrz rocznie otrzymuje 16 talarów, 10 szefli żyta i 8 szefli jęczmienia; każdy rajca - 7 talarów, 5 szefli żyta i 4 szefle jęczmienia.

1682 r. - rozbiórka szpitala przy Barmie Zielonogórskiej i budowa nowego (koszt 479 talarów, 5 groszy i 4 fenigi).

30 maja 1683 r. - do miasta przybywają kalwini, polscy harbiowie Mikołaj i Jerzy Latalscy, szlachcice Mileńscy i Bukowiecki oraz pastor Andreas Malcolmus, uchodźcy z Polski.

6 lutego 1684 r. - kalwiński pastor Malcolmus wygłasza na zamku pierwsze kazanie po polsku.

1697 r. - w mieście osiedliło się kilka rodzin kościoła reformowanego.

1698 r. - Sulechów otrzymał stałą brandenburską załogę wojskową, stając się miastem garnizonowym.

5 kwietnia 1701 r. - miasto otrzymuje przywilej królewski na otwarcie drugiej apteki.

20 listopada 1701 r. - Wielki Elektor Brandenburski - Fryderyk I ustanawia w pomieszczeniach sulechowskiego zamku tzw. "kościół zamkowy".

1704 r. - budowa Bramy Krośnieńskiej.

1706 r. - intoligator Christian Bock i Christoph Wittwer otrzymali przywilej królewski na wydanie sulechowskiego śpiewnika, który był znany na terenie powiatu sulechowsko- świebodzińskiego oraz poznańskiego w gminach ewangelickich, śpiewnik wydano w 1755 r.

10 grudnia 1710 r. - poświęcono tzw. Nowy Kościół.

1714 r. - zburzenie z nakazu rady miejskiej, popadającej w ruinę baszty przy Bramie Zielonogórskiej.

1718 r. - powiat sulechowski liczy 29 miejscowości: 21 szlacheckich, 7 królewskich i 1 miejską. Sulechów posiada 757,5 łana ziemi.

1719 r. - dzięki staraniom Zygmunta Steinbarta powstaje Dom Sierot. Fryderyk Wilhelm I ustanawia burmistrza dziedzicznego.

1720 r. - sulechowski zakład wychowawczy zatrudnia czterech lektorów - łaciny, greki, hebrajskiego i polskiego.

18 września 1722 r. - miasto nieoczekiwanie odwiedził król Fryderyk Wilhelm I.

marzec 1727 r. - Gottlob Benjamin Fromann otworzył księgarnię na sulechowskim rynku.

1734 r. - wytyczono cmentarz przy sulechowskim sierocińcu.

27 czerwca 1739 r. - zmarł Zygmunt Steinbart założyciel sulechowskiego sierocińca.

1747 r. - darowizna kapitana Karla von Waldow na rzecz steinbartowskiego sierocińca.

1750 r. - zastąpienie hełmu na wieży zamkowej dachówką.

10 sierpnia 1751 r. - król Fryderyk II wydał zgodę na budowę zboru kalwińskiego, przekazał drewno na budulec oraz przeprowadzenie kolekty.

26 czerwca 1752 r. - rozpoczęcie budowy Zboru Kalwińskiego.

9 września 1753 r. - poświęcono kaplicę przy sulechowskim sierocińcu.

23 lipca 1759 r. - największe starcie militarne na Ziemi Sulechowskiej, bitwa pod Kijami pomiędzy armią pruską i rosyjską.

1765 r. - kolekta na budowę zboru kalwińskiego.

1 maja 1765 r. - zakończenie prac budowlanych i poświęcenie Zboru Kalwińskiego.

20 marca 1766 r.- Dom Sierot zostaje przekształcony w pruskie Królewskie Pedagogium.

25 maja 1779 r. - król wydał pozwolenie na przeprowadzenie kolekty na wykończenie zboru.

1786 r. - w mieście powstała fabryka tzw. hiszpańskiego sukna.

1786 - 1794 r. - urząd superintendenta piastuje Christian Karl Herzlieb, ojciec Wilhelminy Herzlieb (Minchen).

1813 r. - król Fryderyk Wilhelm III dwukrotnie odwiedził miasto.

1817 r. - Sulechów stał się siedzibą powiatu sulechowsko- świebodzińskiego.

1819-1850 - budowa wałów przeciwpowodziowych w rejonie Cigacic.

1825 r. - rozebrano zniszczony kościół św. Anny.

8 czerwca 1838 r. - w wyniku konfliktu wyznaniowego, grupa ok.100 osób, wyrusza z Cigacic barkami, by 20 października 1830 r. dopłyną do wybrzeży Australii.

1840 r. - dyrektorem sulechowskiego Pedagogium został dr Rudolf Hanow, zięć Fryderyka Augusta Steinbarta.

1860-1862 - istnienie przeprawy promowej w Cigacicach.

18 października 1861 r. - sulechowski 1 i 2 szwadron Poznańskiego Regimentu Ułanów 10 Armii uczestniczył w defiladzie w trakcie uroczystości koronacji Wilhelma I w Berlinie.

1861 r. - sulechowski Regiment Ułanów otrzymuje z rąk króla sztandar.

1862 r. - budowa drewnianego mostu w Cigacicach.

20 września 1866 r. - dowódcą 10 Regimentu Ułanów został książę generał August von Würtemberg.

3 marca 1866 r. - podczas uroczystej mszy poświęcono sztandar 10 Regimentu Ułanów.

16 czerwca 1871 r. - cesarz przyznał regimentowi prawo umieszczania na szczycie drzewca sztandaru - Krzyża Żelaznego.

1872 r. - przez miasto przechodzi pierwsza linia kolejowa łącząca Gubin z Poznaniem.

6 maja 1872 r. - poświęcenie nowego sztandaru sulechowskiego regimentu.

25 września 1874 r. - w kościele farnym umieszczono pamiątkową tablicę ku czci poległych w czasie wojen 1866 r.i 1870-71.

sierpień 1875 r. - w okolicach Sulechowa odbywały się manewry wojskowe, w których wziął udział sulechowski regiment, cesarz kwaterował w pałacu w Łęgowie (20 sierpnia odwiedził miasto).

1881 r. - rozebrano stary budynek sierocińca (z wieżą).

1882 r. - budowa basenu portowego w Cigacicach.

1883 r. - połączenie garnizonu z kargowskiego z sulechowskim.

1889 r. - w Łęgowie kwateruje cesarz Wilhelm II, a oddziały 3 korpusu armii rozmieszczono w okolicach Łęgowa i Klępska. Właścicielem Łęgowa był von Unruh. Sulechowski garnizon otrzymuje imię księcia Augusta von Würtemberg

1895 r.- dowódcą regimentu został arcyksiążę Franciszek Ferdynand von Öesterreich- Este, następca tronu Cesarstwa Austrii.

1896- 1898 - modernizacja basenu portowego w Cigacicach.

1897 r. - ze względu na zły stan techniczny zamknięto budynek tzw. Nowego Kościoła.

1904 r. - odnowiono bożnicę żydowską przy ulicy Sukienniczej (obecnie Handlowej).

1907 r. - poświęcenie budynku tzw. Nowego Kościoła.

3 maja 1910 r. - uroczystości kościelne w związku z 50- leciem powstania sulechowskiego regimentu.

1920 r. - na terenie Pedagogium odsłonięto kamień granitowy ku czci byłych uczniów poległych w czasie I wojny światowej.

1925 r. - budowa żelaznego mostu w Cigacicach, nazwanego "mostem Monbarta".

1927 r. - przejęcie Zboru Kalwińskiego przez Gminę Ewangelicką, superintendentem jest dr Bronisch.

1933-1945 r. - w budynkach dawnego Królewskiego Pedagogium funkcjonuje Gimnazjum Miejskie.

29 stycznia 1945 r. - do miasta wkraczają wojska radzieckie, walki w Leśnej Górze trwały 9 dni.

30 stycznia 1945 r. - zakończenie walki o Sulechów, zniszczenia sięgają 60%.

luty 1945 r. - powiat Celichowa (Sulechów) wchodzi w skład okręgu administracyjnego Dolnego Śląska.

marzec/kwiecień 1945r. - powstanie polskiej administracji cywilnej w Sulechowie, pierwszym polskim powojennym burmistrzem zostaje Franciszek Literski.

8 kwietnia 1945r. - zastrzelono sołtysa wsi Nowy Świat - Feliksa Pieknego.

16 kwietnia 1945 r. - pracę rozpoczyna poczta z jej pierwszym naczelnikiem Romualdem Stankiewiczem.

8 maja 1945 r. - uruchomienie linii kolejowej na trasie Sulechów - Świebodzin; pierwszym powojennym zawiadowcą stacji kolejowej został Jan Krzysztofiak.

2 stycznia 1945 r. - przeniesienie Liceum Pedagogicznego z Wolsztyna do Sulechowa; pierwszym dyrektorem został dr Antoni Maćkowiak.

czerwiec 1945 r. - Celichowa (Sulechów) ma wejść w skład województwa poznańskiego.

7 lipca 1945 r. - Rada Ministrów podjęła uchwałę o przeniesieniu m. in. powiatu sulechowskiego do województwa poznańskiego.

17-19 czerwca 1949 r. - pierwszy Zjazd Chopinowski w Sulechowie.

1951-1975 Sulechów był siedzibą powiatu sulechowskiego; po jego likwidacji do chwili obecnej Sulechów stanowi administracyjne centrum i siedzibę Gminy Sulechów.

1998 r. - dzięki staraniom prof. Mariana Miłka powołano Państwową Szkołę Administracji Publicznej w Sulechowie.

2001 r. - przekształcenie Państwowej Szkoły Administracji Publicznej w Sulechowie w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.

17 grudnia 2005 r. - uroczyste otwarcie nowej biblioteki miejskiej w Sulechowie.

19 kwietnia 2006 r. - podpisanie przez Gminę Sulechów umowy na budowę turystycznych przystani na Odrze, m. in. w Cigacicach (zakończenie 30 czerwca 2007 r.).

31 maja 2006 r. - rozpoczęcie renowacji i adaptacji Zboru Kalwińskiego (zakończenie 31 grudzień 2007 r.).

7 listopad 2006 r. - sulechowski 5 Pułk Artylerii obchodził 60- rocznicę stacjonowania w mieście.


Opracował Marek Maćkowiak na podstawie:

- Z. Boras, Z. Dworecki, J. Morzy, Sulechów i okolice, Poznań 1985,
- T.Dzwonkowski, Powiat Zielonogórski w latach 1945 - 1948. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1997,
- K. Motyl, Cigacice 1945 - pancerny rajd ku Odrze, [w:] Odkrywca, Nr. 1(72)styczeń 2005, Wrocław, s. 30-31.,
- A. Splittgerber - Geschichte der Stadt und des Kreises Züllichau, Züllichau 1927,
- Szlachta pogranicza śląsko- wielkopolsko- lubuskiego (XVI - XVIII wiek), [w:]Rocznik Lubuski, pod red. Kaziemierza Bartkiewicza, tom XXVI, Cz. 2, Zielona Góra 2000