Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW


Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego uchwalony uchwałą nr 1 / 2005 z dnia 28.04.2005 r .

Przepisy ogólne
§ 1

1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej WZC) jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. WZC jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni kalendarzowych przed jego odbyciem.
3. Porządek obrad i termin WZC ustala Zarząd Towarzystwa.
4. Do zawiadomienia o WZC Zarząd załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu. 5. W przypadku pierwszego zebrania Towarzystwa, po złożeniu wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski.
6. Do wyłącznej własności WZC należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.


Otwarcie WZC, wybór prezydium, przyjęcie porządku obrad.
§ 2

1. WZC otwiera Prezes Zarządu Towarzystwa, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór zastępcy, sekretarza zebrania w sposób określony w § 2 ust. 1.
3. Przewodniczący otwierając obrady zapoznaje zgromadzonych z porządkiem obrad i poddaje go pod głosowanie.
4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością, ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłaszane wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
b) udziela głosu członkom WZC według kolejności zgłoszeń,
c) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
d) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu WZC,
e) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie WZC


§ 3

1. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo brać udział w WZC, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu. 2. W obradach WZC biorą udział:
1 ) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2 ) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone
3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zgromadzenia, zgłaszają się kolejno do głosu.


§ 4

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 3 ust. 2 ppkt. 1 są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Towarzystwa.


§ 5

Wszyscy członkowie oraz zaproszeni goście winni podpisać listę obecności w chwili przybycia na obrady.


§ 6

1. Z obrad WZC sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zgromadzenia.
2. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numer i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Towarzystwa.


§ 7

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek o zamknięcie obrad.


Powołanie Komisji w czasie obrad WZC

§ 8

1. WZC powołuje w głosowaniu jawnym następujące Komisje:
1 ) 3 osobową Komisję skrutacyjno- wyborczą, której zadaniem jest:
a) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenia na jej podstawie prawidłowości zwołania WZC,
b) w trakcie obrad WZC obliczanie wyników głosowań oraz wykonywania innych czynności związanych z głosowaniem,
c) wyjaśniania sposobu głosowania i ustala kolejność głosowania
d) sprawdzanie listy kandydatów na członków Zarządu Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego i Komisji Rewizyjnej.
2) W razie potrzeby WZC może powołać inne Komisje.


§ 9

1. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza
. 2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.
3. Każdy członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec WZC.
4. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza Komisji.
5. Protokoły przewodniczący Komisji przekazuje sekretarzowi prezydium WZC.


Zasady prowadzenia obrad

§ 10

1. Po wyczerpaniu spraw zawartych w porządku obrad Przewodniczący WZC, otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się zgromadzonych.
2. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie (lub w protokole) z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.
3. Przewodniczący WZC może w toku obrad wnieść o ograniczenie czasu wypowiedzi.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić mówcy uwagę, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wypowiedzi. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
5. Przewodniczący może odmówić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.


§ 11

1. Członkom Zarządu STH przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością
. 2. W sprawach formalnych Przewodniczący WZC udziela głosu poza kolejnością.
3. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się:
1) głosowania bez dyskusji,
2) przerwania dyskusji,
3) zamknięcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu przemówień
, 5) zarządzenia przerwy w obradach,
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskom.


Podejmowanie uchwał i wniosków
§12

1. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, zgodnie z postanowieniami § 12 pkt. 4 statutu.
2. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołaniem władz (ich członków) Towarzystwa odbywa się jawnie.
4. Na wniosek 1/ 4 liczby członków Towarzystwa obecnych na obradach Przewodniczący WZC zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.


Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 13

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zwanych dalej władzami STH) odbywają się w głosowaniu tajnym.


§ 14

1. Kandydatów na członków władz STH zgłaszają do Komisji skrutacyjno- wyborczej, członkowie w momencie wyznaczonym przez Przewodniczącego WZC.
2. Zgłoszenie kandydata do władz STH odbywa się w sposób jawny z podaniem imienia i nazwiska kandydata.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na WZC należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Kandydaci obecni na WZC na wezwanie Przewodniczącego składają ustnie oświadczenie co do zgody na kandydowanie.
5. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w sposób alfabetyczny.
6. Liczba kandydatów na członków władz STH jest nieograniczona.
7. Członkowie Komisji skrutacyjno- wyborczej nie mogą kandydować do władz STH.


§ 15

1. Wybory do władz STH przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności ustalonej przez Komisję skrutacyjno- wyborczą.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji skrutacyjno- wyborczej.
3. Głosujący mają prawo pozostawić bez skreślenia najwyżej taką liczbę nazwisk ile wynosi ustalony skład władz STH.
4. Pozostawienie większej liczby nazwisk, dopisywanie nazwisk dodatkowych, bądź skreślenie całej listy kandydatów do władz powoduje unieważnienie głosu.

§ 16

1. Do władz STH wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę ważnie oddanych głosów co uniemożliwia wyłonienie ustalonego składu władz STH, przeprowadza się kolejne tury głosowania spośród tych osób, do skutku.
3. Do władz wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w następnych turach wyborów otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Po wyborach zarządza się przerwę w celu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.


Odwołanie członków władz i wybór uzupełniający
§ 17

1. WZC z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać członków władz STH w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
2. W przypadku odwołania członka władz STH, przeprowadza się wybory uzupełniające.


Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielania absolutorium
§ 18

1. WZC rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu w tym sprawozdanie finansowe.
2. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu realizacji planu pracy, sprawozdania finansowego i uchwał WZC, wnioskuje o udzielenie absolutorium lub nie udzielenie absolutorium członkom Zarządu.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
§ 19

1. Nadzwyczajne WZC zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w statucie STH.
2. Do obrad Nadzwyczajnego WZC stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.


Przepisy końcowe
§ 20

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący WZC zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków STH.
3. Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały.


§ 21

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzono Uchwałą nr 1 podczas Walnego Zgromadzenia Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 28.04.2005 r. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków zakończono na 21 paragrafie.