Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


STATUT STOWARZYSZENIA
Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Sulechowskie Towarzystwo Historyczne w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
2. Sulechowskie Towarzystwo Historyczne może posługiwać się nazwą skróconą: STH.
3. Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania historii Sulechowa i okolic, jej poznawania i upowszechniania, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Sulechów. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
5. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855).
6. Towarzystwo ma prawo używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8. Działalność Towarzystwa jako organizacji typu non- profit oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.


Rozdział II
Cele i środki działania
§ 2.

1. Celami Towarzystwa są:
a. działanie na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej o mieście Sulechowie i okolicach,
b. prowadzenie badań naukowych nad historią miasta Sulechowa i okolic,
c. utrwalanie i upowszechnianie źródeł historycznych, szerzenie poszanowanie pamiątek i zabytków znajdujących się na terenie miasta Sulechów i jego okolic, zwłaszcza poprzez zapobieganie ich dewastacji oraz przez troskę o stan i ochronę zabytków,
d. kształtowania właściwych postaw dla poszanowania pamiątek i zabytków znajdujących się na terenie działania Towarzystwa,
e. troska o stan pamiątek i ochronę zabytków miasta Sulechowa i okolic,
f. pobudzanie wśród mieszkańców Sulechowa i okolic świadomości historycznej,
g. prowadzenie i popieranie inicjatyw odnowy zabytków Sulechowa i okolic,
h. utworzenie muzeum Sulechowa i okolic.
2. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
a. zainicjowanie sulechowskiej Izby Pamięci, która będzie zalążkiem utworzenia muzeum Sulechowa i okolic,
b. wydawanie sulechowskiego periodyku historycznego,
c. wspieranie publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych historii miasta Sulechowa i okolic,
d. publikację źródeł i opracowań historycznych związanych z historią Sulechowa i okolic,
e. prowadzenia badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą miasta Sulechowa i okolic,
f. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką zabytków Sulechowa i okolic,
g. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w sprawie badań naukowych w zakresie historii oraz we wszystkich sprawach objętych działalnością Towarzystwa,
h. organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, odczytów, konkursów, wystaw oraz innych imprez poświęconych problematyce historii Sulechowa i okolic,
i. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach objętych działalnością Towarzystwa,
j. współpracę z byłymi mieszkańcami Sulechowa i okolic w kraju i za granicą.


§ 3.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Podziału zysku jak sposobu pokrycia strat dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.


Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 4.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
2. Towarzystwo posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, złożyła pisemną deklarację, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele i zadania Towarzystwa.
4. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
5. Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Towarzystwa.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz promocji i rozwoju Towarzystwa.
7. Do Towarzystwa mogą wstępować cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


§ 5.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek zarządu poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Do nadania honorowego członkostwa wymagana jest większość bezwzględna 2/3 głosów.


§ 6.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa, e. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
f. noszenia odznak Towarzystwa,
g. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwał Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w ramach przynależności do Towarzystwa.


§ 7.

1. Członkowie wspierający i honorowi, posiadają prawo do:
a. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków.
b. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa,
c. występowania z głosem doradczym podczas obrad Towarzystwa,
d. członkowie: wspierający i honorowy maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach statutowych władz Towarzystwa.
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 8.

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w związku z:
a. dobrowolną rezygnacją z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
b. śmiercią członka Towarzystwa lub utrata osobowości prawnej w przypadku osób prawnych,
c. skreśleniem z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d. obligatoryjnym wykluczeniem wynikającym z prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych. Wykluczenia dokonuje Zarząd Towarzystwa,
e. wykluczeniem przez Walne Zgromadzenie Członków z powodu nieprzestrzegania w sposób rażący regulaminów, statutu lub podjętych uchwał przez Towarzystwo,
f. likwidacją (rozwiązaniem ) Towarzystwa.


§ 9.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 10.

1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.
3. usunięty
4. Kadencja wszystkich członków władz, określonych w pkt. 1 lit. b-c kończy się z dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków STH, dokonującego wyboru nowych władz na kolejną kadencję.
5. Uchwały władz stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni maja prawo uchwalić głosowanie tajne.
6. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób tajny, zwykłą większością głosów.
7. Wybrane organy ukonstytuowują się wybierając ze swego grona osoby funkcyjne zgodnie z zapisami statutowym.


§ 11.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów w ostatnio zarządzonych wyborach do władz Towarzystwa. Liczba przyjętych w taki sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru z zastrzeżeniem, iż muszą pozostać minimum 3 osoby wybrane na Walnym Zgromadzeniu.


Rozdział V
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni,
b. głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 30% członków uprawnionych do głosowania.
5. Jeżeli wybory do organów stowarzyszenia nie mogą się odbyć ze względu na niską frekwencję, wyborów nie przeprowadza się, a organa uzyskują mandat na następną kadencję.


§ 13.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku, do końca pierwszego półrocza.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium, które tworzą: przewodniczący i sekretarz WZC.
5. Walne Zgromadzenie Członków może dokonywać zmian w zaproponowanym porządku obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może odbywać się w każdym czasie na wniosek komisji rewizyjnej, 1/10 ogółu członków lub z inicjatywy zarządu.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje zarząd w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 14.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
b. uchwalanie statutu i zmian w statucie,
c. uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,
d. uchwalanie budżetu i rozliczenie z jego realizacji,
e. wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek bądź świadczeń,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jej władze,
i. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z innych organizacji,
k. nadawanie i pozbawianie odznaczeń Towarzystwa oraz godności członka honorowego Towarzystwa,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku,
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
n. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.


Rozdział VI
ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 15.

1. Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
3. Zarząd składa się z 4 do 8 osób, a w tym z : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.


§ 16.

1. Do zakresu zadań Zarządu Towarzystwa należy:
a. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
c. ustalanie projektu i struktury budżetu oraz preliminarza finansowego,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
e. opracowywanie regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie,
f. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich szczegółowych zadań,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
i. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie bądź skreślanie z lisy członków Towarzystwa),
j. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
k. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie odznaczeń Towarzystwa,
l. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Członków,
m. usunięty
n. inne zadanie nie będące w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.


Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 17.

1. Komisja rewizyjna Towarzystwa, zwana dalej „komisją” jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli nad merytoryczną i finansową działalnością Towarzystwa.
2. Komisja składa się z 3 członków w tym z: przewodniczącego, sekretarza.


§ 18.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Towarzystwa,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z prowadzonych kontroli i lustracji,
c. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania /posiedzenia/ Zarządu,
d. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie w terminie 2 miesięcy od upływu terminu zwołania zebrania przez Zarząd,
e. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia/ absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.


§ 19.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
2. usunięty


§ 20.

W przypadkach określonych w § 18, pkt.1c i d Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty upływu terminu zwołania przez Zarząd, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.


Rozdział VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze pochodzące ze składek, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.


§ 22.

1. Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
a. opłaty wpisowe i składki członków Towarzystwa. Wysokość wpisowego i składek określa Walne Zgromadzenie Członków,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa oraz dochody uzyskiwane z własnej działalności,
c. dotacje celowe z jednostek samorządowych,
d. darowizny, zapisy i spadki,
e. dochody uzyskiwane z przeprowadzonych imprez i innej działalności,
f. ofiarność publiczna.
2. Środki finansowe niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
3. usunięty
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 23.

1. Towarzystwo reprezentowane jest przez zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa, upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym prezes zarządu.
3. Najwyższa suma zobowiązań określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu i jeden członek zarządu łącznie.


Rozdział IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 24.

1. Uchwalanie statutu lub jego zamiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego przeprowadzenia oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


Statut zatwierdzono uchwałą nr 2 zebrania założycielskiego Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego w dniu 18.02.2005r. Statut zakończono na 24 paragrafie. Zmiany do statutu zostały wprowadzone uchwałą nr 4/2014 Walnego Zgromadzenia Członków STH, odbytego w dniu 21.02.2014r.