Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Z prac Walnego Zgromadzenia STH


14 marca 2017 r.


We wtorek o godz. 16.30, w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów, przy ul. Jana Pawła II 52, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego (STH). W czasie spotkania Marek Maćkowiak, prezes STH, przedstawił sprawozdanie stowarzyszenia z działalności w 2016 roku. Ponadto zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, po czym podjęto uchwałę zatwierdzającą rozliczenie finansowe.
Ostatnim punktem spotkania były wolne wnioski, w których członkowie Towarzystwa zgłaszali swoje propozycje. Wśród nich był m.in. udziału STH w obchodach związanych z rocznicą powstania miasta, którą urząd miasta planuje na 2019 rok, czy zainstalowanie stałej wystawy historycznej w zamkowej wieży.


19 luty 2016 r.


W piątek o godz. 16.30, w salce konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów przy ul. Jana Pawła II-go 52, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego (STH). Głównym tematem zebrania były wybory uzupełniające członka - sekretarza Komisji Rewizyjnej STH oraz zatwierdzenie sprawozdania STH za 2015 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok.
Ponadto poruszano sprawy dotyczące dalszej działalności stowarzyszenia, kontynuacji badań archeologicznych i podjęcia działań zmierzających do zainstalowania stałej ekspozycji historycznej w wieży sulechowskiego zamku, którą opiekowałoby się Towarzystwo.


25 maja 2015 r.

W poniedziałek o godz. 17.00 w salce konferencyjnej UTW (I piętro) Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina przy Al. Wielkopolskiej 3 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Podczas zgromadzenia: przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2015, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r., podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego w 2016 r. W zgromadzeniu uczestniczyło 11 osób z 24. osobowego składu Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego.


21 lutego 2014 r.

W piątek o godz. 17.00 w salce konferencyjnej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina przy Al. Wielkopolskiej 3 odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Na zebraniu podjęto uchwałę dotyczacą zmian w Statucie STH oraz dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Stary zarząd przedstawił sprawozdania za okres 2008 - 2009 oraz 2010 - 2013 i uzyskał absolutorium.


W skład nowego Zarządu weszli: Marek Maćkowiak (prezes), Krzysztof Roślik (wiceprezes), Roman Zawalny (skarbnik), Marian Janusz (sekretarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Kowalski (przewodniczący), Bogdan Fedorowicz (sekretarz) i Jerzy Wirski (członek).


31 stycznia 2014 r.

W piątek o godz. 17.00 w salce konferencyjnej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina przy Al. Wielkopolskiej 3 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Na zebraniu dokonano weryfikacji składu osobowego stowarzyszenia. Między innymi podjęto uchwałę zgodnie z § 8 Statutu STH o ustaniu członkostwa STH 10. osób. Obecnie stowarzyszenie liczy 24. członków.


24 kwietnia 2010 r.

W sobotę o godz. 10.00 w sali dawnego zboru kalwińskiego miało odbyć się zebranie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Zebranie nie odbyło się z powodu zbyt małej ilości zebranych członków STH (12. osób na 37. osobowy skład stowarzyszenia). Na zebraniu, oprócz przedstawienia działalności STH w latach 2008 – 2009, miano powołać nowe władze stowarzyszenia, zaproponować zmiany w statucie STH i rekrutacji nowych członków Towarzystwa.


15 marca 2008 r.

W dawnym zborze kalwińskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków STH. Przewodniczącym zebrania został Przemysław Mikołajczyk, zastępcą Bogusław Malicki, a sekretarzem Roman Zawalny. Ustępujący Zarząd STH złożył sprawozdanie ze swej działalności w latach 2005-2007 i uzyskał absolutorium. Wiceprezes Marek Maćkowiak streścił przedłożone sprawozdanie i przedstawił krótką prezentację multimedialną przedstawiając prace zarządu w okresie rozliczeniowym. Z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Rerus przeczytał protokół z oceną Komisji co do prac zarządu.

Podczas zebrania dokonano wyboru nowych władz STH. W skład Zarządu weszli: Marek Maćkowiak (prezes), Marian Janusz (wiceprezes), Jan Rerus (skarbnik), Krzysztof Roślik (sekretarz), Bogusław Malicki (członek zarządu) i Roman Zawalny (członek zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Augustyniak (przewodniczący), Paweł Kutrowski (sekretarz) i Jerzy Wirski (członek).

Zdecydowano, że przyjęte dotychczas kierunki działania będą dalej kontynuowane. W szczególności będą to:

- utworzenie izby muzealnej w sulechowskim zamku
- tematyczne wystawy archeologiczne, fotograficzne, historycznej książki i prasy
- inwentaryzacje zabytków na terenie gminy (dawnego powiatu sulechowsko- świebodzińskiego)
- dalsza działalność wydawnicza (książkowa i prasowa)
- zawarcie umów partnerskich z muzeami stowarzyszeniami prowadzącymi działalność historyczną
- organizowanie spotkań i konferencji historycznych


19 września 2005

W siedzibie STH o godz. 17.00 w obecności 20 członków odbyło się Walne Zgromadzenie Członków STH. Na spotkaniu obecny był nowoprzyjęty prof. Jerzy Piotr Majchrzak. Omawiano plan prac stowarzyszenia, założenia stron internetowych, jak i spraw lokalowych. Przemysław Mikołajczyk zaproponował przeprowadzenie konkursu historycznego w 2006 r. dotyczącego Ziemi Sulechowskiej. Rozmawiano także na temat powołania kolegium redakcyjnego, które opracowałoby i wydało Sulechowskie Zeszyty Historyczne.


1 czerwca 2005

Sulechowskie Towarzystwo Historyczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Powiatu Zielonogórskiego.


28 kwietnia 2005


W Sulechowskim Domu Kultury o godz. 17.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków STH. Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS-u w Zielonej Górze dnia 01 kwietnia 2005 r. uzyskując osobowość prawną. Było to jedno z najważniejszych zebrań stowarzyszenia, na którym podjęto uchwałę o przyjęciu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków i wyborze władz Towarzystwa. W celu wyłonienia władz powołana została Komisja Skrutacyjno- Wyborcza w składzie: Jan Grzesik, Halina Morawińska i Dariusz Wójcik. Zdecydowano, że w skład Zarządu STH wejdzie pięć osób. Po zgłoszeniu kandydatów i przeprowadzeniu wyborów Zarząd tworzą: Marian Janusz - Prezes (15 głosów), Marek Maćkowiak - Wiceprezes (16 głosów), Andrzej Kowalski - Sekretarz (17 głosów), Grzegorz Augustyniak - Skarbnik (10 głosów) i Przemysław Mikołajczyk - Członek Zarządu (11 głosów). W podobny sposób wyłoniono trzy osobową Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Rerus - Przewodniczący (16 głosów), Paweł Kutrowski - Sekretarz (11 głosów) oraz Jerzy Wirski - Członek Komisji Rewizyjnej (9 głosów). Po ukonstytuowaniu się władz Towarzystwa, Zarząd podjął stosowną uchwałę o przyjęciu w swój poczet nowych członków zwyczajnych, tj. Tytusa Fokszana i Jerzego Kęsickiego.


11 kwietnia 2005

W SDK o godz. 17.00 przeprowadzono zebranie Walnego Zgromadzenia Członków STH, w którym uczestniczyło 17 osób. Przedstawiono projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia. Dyskutowano na temat obchodów 60. rocznicy ustanowienia polskiej administracji w Sulechowie (RM w Sulechowie podjęła uchwałę o obchodach tej rocznicy na dzień 15 kwietnia. Po oficjalnych wystąpieniach na placu Biskupa W. Pluty, władze miejskie spotkają się z mieszkańcami miasta w SDK, gdzie będzie prezentowana wystawa m.in. Zdjęć dawnego Sulechowa (przygotowanych przez M. Maćkowiaka) oraz zbiorów Jerzego Wirskiego dotyczących sulechwskiego sportu od 1945 r. Na uroczystość przybędą synowie pierwszego burmistrza Sulechowa Franciszka Literskiego.


8 kwietnia 2005

Spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków STH zostało odwołane, w tym dniu żegnano Jana Pawła II - Wielkiego Polaka. Spotkanie przeniesiono na 11 kwietnia 2005 r.


18 luty 2005

O godz. 17.00 w Sulechowskim Domu Kultury odbyło się kolejne zebranie założycielskie STH. Obecnych było 22 osoby. Dyskutowano nad statutem. Marek Maćkowiak pracownik Biura RM i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Sulechowie omówił spotkanie z przedstawicielami Domu Brandenburgii w Fürstenwalde koło Berlina, którzy słysząc o zamiarach powołania stowarzyszenia historycznego zgłosili swoją otwartość do współpracy dotyczącej historii Ziemi Sulechowskiej. Podjęto również dyskusję na temat składek, jak i herbu STH.


4 luty 2005


Odbyło się drugie spotkanie założycieli STH, którzy o godz. 17.00 w Sulechowskim Domu Kultury dyskutowali na temat powołania stowarzyszenia historycznego. Przybyło 16 osób. Po raz pierwszy obecni byli Dariusz Wójcik - historyk z Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, Adam Gonciarz - pracownik Muzeum Regionalnego w Świebodzinie, Patryk Skórnicki, Franciszek Kułaga - sulechowski fotograf, Zenon Brembor - emerytowany wojskowy. Głównym tematem dyskusji był statut stowarzyszenia, wybór władz oraz rejestracja stowarzyszenia. Dokonano wyboru Komitatu Założycielskiego, który dokona rejestracji STH w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze. W skład tymczasowych władz weszli Grzegorz Augustyniak, Marian Janusz, Marek Maćkowiak i Jan Rerus.


14 stycznia 2005O godz. 17.00 w Sulechowskim Domu Kultury spotkała się 14. osobowa grupa. Było to przedzałożycielskie spotkanie stowarzyszenia, którego celem będzie działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o mieście i Ziemi Sulechowskiej. Członkowie Towarzystwa zamierzają prowadzić badania naukowe nad historią Sulechowa i okolic, zapobiegać i troszczyć się o stan sulechowskich zabytków. Niezmiernie ważnym będzie pobudzenie wśród mieszkańców gminy świadomości narodowej, kulturowej i ciągłości historycznej, aby każdy identyfikował się z miejscem swego urodzenia. Założenia realizowane będą poprzez organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, odczytów, wystaw oraz innych imprez poświęconych tej problematyce. Zamiarem Towarzystwa jest zainicjowanie powstania sulechowskiej izby pamięci- zalążka Sulechowskiego Muzeum, wydawanie publikacji np. Sulechowskiego Kwartalnika Historycznego, współpraca z placówkami naukowymi, tj. Szkołami wyższymi, archiwami, muzeami, a także innymi instytucjami w celu historycznych badań naukowych oraz we wszystkich sprawach objętych działalnością statutową Towarzystwa. Ważnym i mało docenianym elementem są publikacje starych kronik miasta, pamiętników, wspomnień mieszkańców i innych dokumentów opisujących historię naszej Małej Ojczyzny. Trwają prace nad statutem Towarzystwa, a zebranie założycielskie zaplanowano na dzień 04 lutego 2005 na godz. 17.00 w SDK.